doprowadzi was do całej prawdy

doprowadzi was do całej prawdy

J 16, 13: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

J 16,12-15

„Sumienie jest zdolnością do prawdy i posłuszeństwem wobec prawdy, która odsłania się przed człowiekiem szukającym jej otwartym sercem. (…) Św. Paweł wskazuje nam piękną zasadę — „czynić prawdę w miłości” — jako przeciwieństwo nieustannego błąkania się tych, którzy są niczym dzieci miotane przez fale, i jako fundamentalną zasadę chrześcijańskiej egzystencji. W Chrystusie prawda i miłość stanowią jedność. W miarę jak zbliżamy się do Chrystusa, także w naszym życiu prawda zespala się z miłością. Miłość bez prawdy byłaby ślepa; prawda bez miłości byłaby jak „cymbał brzmiący” (1 Kor 13, 1).”papież Benedykt XVI

„Święty Tomasz powiada, że ze smutku najlepiej leczy kontemplacja prawdy. Nie chodzi jednak o to, by filozofować, rozważać jakieś skomplikowane sprawy. Kontemplować prawdę to wypatrzyć w świecie, w rzeczywistości, coś takiego, co naprawdę jest dobre i piękne.”Jan Andrzej Kłoczowski OP

„Podobnie nasz umysł nazywany jest wzrokiem duszy. Światło Prawdy oświeca wzrok duszy i wskazuje na Bożą drogę życia. Trzeba spełnić dwa wymogi, by odkryć, jakiego życia pragnie od nas Bóg. Po pierwsze, musimy czynić użytek z naszego umysłu, który jest wzrokiem duszy. Po drugie, światło Prawdy musi oświecić ten wzrok i wskazać nam Bożą wolę wobec nas.”św Augustyn

«Tylko do wsi nie wstępuj!»

«Tylko do wsi nie wstępuj!»

Mk 8,26: Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie wstępuj!»

Mk 8,22-26

Po uzdrowieniu niewidomego Jezus przestrzega go, by nie wracał do tego, co było: do Betsaidy – miejsca, nieopodal którego najprawdopodobniej mieszkał, do dawnych relacji i układów międzyludzkich, sposobu postrzegania rzeczywistości i samego siebie – do tego wszystkiego, z czego Chrystus go wyprowadził, trzymając za rękę…

„Coś dziwnego musiało się dziać w tej wsi, w tej społeczności, skoro atmosfera, która tam panowała sprawiała, że ludzie ślepli. Jakie tam musiały być twarze, czyny, myśli, że ludzie woleli nie widzieć, nie potrafili przełamać samych siebie, by na to wszystko patrzeć? Jezus wie, że trzeba wyprowadzić kogoś poza wspólnotę, na bok, pozwolić mu odetchnąć głębiej, odkryć samego siebie i swoją relację z Bogiem, żeby znów zaczął widzieć… Jeśli jesteś ślepy, ślepy duchowo to może dlatego, że za dużo zobaczyłeś brzydoty, grzechu, podłości i kłamstwa. Może trzeba wyjść poza wieś, spojrzeć oczami serca, by odzyskać wzrok.”Michał Legan OSPPE

„On bardzo chce uczynić nas podobnymi do siebie, jeżeli my tego chcemy. Któż będzie tak nieroztropny, aby odwrócić się nawet na chwilę od szacunku, od miłości, od służby i od nieustannej adoracji, którą jesteśmy Mu winni?”bł. br Wawrzyniec od Zmartwychwstania

Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie

Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie

Mk 8,18: Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie?

Mk 8,14-21

Jezus zauważa czym są zaabsorbowani apostołowie. On mówi do nich metaforycznie o „kwasie faryzeuszy”, oni zaś ucinają sobie pogawędkę o lukach w aprowizacji. Podkreśla więc, co jest ważne dla Niego: wyrzuca, że mają skamieniałe (gr.”peporomenen”) serce. Złości Go ich brak duchowej refleksji: nie używają percepcji, pamięci i intelektualnego poznania w celu zgłębiania duchem doświadczanej rzeczywistości… Chrystus interweniuje więc lecz nie poprzestaje tylko na samym besztaniu: pytaniami i konfrontacją podprowadza uczniów do uświadomienia sobie i nazwania owoców cudu, w którym uczestniczyli…

„Zmysły wewnętrzne to akty duszy: pamięć, intelekt i wola, które pojmują rzeczy Boże.”św Bonawentura

„Bóg nie jest daleko od nas ani na zewnątrz, lecz w nas. I dlatego właśnie to doświadczenie Bożej dobroci nazywa się „smakiem”. Zaś efekt doświadczenia przedstawia się jako dwojaki. Jeden to pewność intelektu, drugi to bezpieczeństwo afektu. Człowiek niemądry jest przeciwstawieniem mądrego w tym, że nie ma smaku w odróżnieniach i zmyśle.”św Tomasz z Akwinu

„Pismo poucza, że istnieje jakiś Boży zmysł osiągalny wyłącznie dla błogosławionych, zgodnie ze słowami Salomona: „osiągniesz zmysł Boga”, a zmysł ten dzieli się na określone kategorie: wzrok, zdolny do oglądania rzeczy niematerialnych, słuch zdolny rozróżnić dźwięki nie istniejące w powietrzu.(…)”Orygenes

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

J 3,14: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.

J 3,13-17

„Wiedz i zrozum dobrze, bracie…, że jest wiele węży na pustyni, które kąsają twoje liczne myśli, to znaczy, obrazy, złośliwości, niepokoje, podszepty, kłótnie, pomówienia w twoim kierunku… Jeśli chcesz ich uniknąć, zrób to, co Izraelici…: spoglądali na miedzianego węża, którego zawiesił Mojżesz na szczycie góry, a ci, którzy na niego zwrócili wzrok, zostali uzdrowieni. Ty także, kiedy ukąsi cię jeden z tych węży, popatrz na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wiszącego na krzyżu… Jak mówi apostoł Paweł: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż (Hbr 12,2)… Oto, w kilku słowach, jak należy utkwić spojrzenie w Nim, kiedy ukąsi cię wąż: kiedy jesteś pozbawiony czci, spójrz na Niego, On też został pozbawiony czci dla ciebie, nazywano Go demonem i Samarytaninem (J 8,48)…, obrażano Go i policzkowano, pluto Mu w twarz, dano Mu do picia ocet i żółć, bito Go po głowie trzciną. Jeśli ukąsi cię próżna myśl, ponieważ powierzono ci ważne sprawy, wspomnij na słowo naszego Pana (Łk 17,10): Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.”Filoksen z Mabbug

z powodu ich niedowiarstwa…

z powodu ich niedowiarstwa…

Mt 13,58: I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.

Mt 13,54–58

Niewiara, trzymanie się tego co zmysłowe, widoczne dla oczu, przyziemne i materialne czy oczywiste jest realną przeszkodą dla działania Boga… Wiary zaś Jezus szuka i hojnie ją nagradza…

„Bóg dał oczy naszemu ciału i rozumne serce. Obudź serce; ożyw swe wewnętrzne widzenie, powiedź je do okien, by oglądało Boże stworzenie. Gdyż ono ze swego wnętrza spogląda za pośrednictwem oczu. Jeśli twe myśli nie kierują się na jakikolwiek przedmiot, a wewnętrzny wzrok jest odwrócony, nie ujrzysz rzeczy, które są przed twymi oczyma. Bez celu bowiem otwarte są okna, jeśli ten, komu dano przez nie patrzeć, stoi odwrócony. Obudź wewnętrzne widzenie, ożyw je. Używaj cielesnych oczu, by oglądać to, co widzialne i w tym samym czasie, oczyma umysłu szukaj poznania tego, co niewidzialne- Stwórcy wszelkiego stworzenia.”św Augustyn

„Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe– to jest ostatnie.”św Faustyna (Dz 210).

  • 1
  • 2