Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Mt 5,8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mt 5,1-12a

Szczęśliwi są ci, którzy znajdują się w Bogu, w wieczności, doznając pokoju i zachwycenia. Szczęśliwi są Ci, którzy jeszcze na ziemi odnaleźli królestwo niebieskie kierując wzrok swego serca na Stwórcę, robiąc Mu w sercu przestrzeń; poszerzając je dla Ducha i starając się usunąć z niego to, co złe, aby mogło w to miejsce wpłynąć Jego piękno, dobro, miłość, pokój i radość…

„Szczęście nie polega na tym, aby wiedzieć coś o Bogu, ale aby mieć Go w sobie samym. Istotnie: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Wydaje mi się, iż wspaniała ta obietnica nie zapowiada człowiekowi o czystym sercu oglądania Boga jakby z naprzeciwka, ale raczej podsuwa nam to, na co wyraźniej wskazują inne słowa: „Królestwo Boże jest w was.” Uczy nas w ten sposób, że jeśli kto oczyści swe serce od wszelkich stworzeń i wszelkiego niewłaściwego przywiązania, wówczas w swym własnym pięknie dostrzeże odbicie Bożej natury.”św Grzegorz Wielki

„Dlaczego błądzić tak daleko w poszukiwaniu dóbr duszy i ciała? Kochaj jedyne Dobro, w którym znajdują się wszelkie dobra, a to wystarczy… Tam, na wysokościach, znajduje się wszystko, co można kochać i czego można pragnąć.”św Anzelm

„Prawdziwe szczęście, pokój, prawdziwą wielkość znajdziesz tylko w Bogu – żyjąc nie dla ziemi, ale dla nieba.”św Urszula Ledóchowska

błogosławieni są raczej ci…

błogosławieni są raczej ci…

Łk 11,28: Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają».

Łk 11,27-28

Jezus podkreśla, jak fundamentalne znaczenie dla każdego wierzącego ma Słowo Boże. Jak mówi Księga Przysłów: „Wszystkie Słowa Boga w ogniu są wypróbowane. On sam tarczą osłania tych, którzy część Mu oddają”… (Prz 30,5).
Każde słowo Boga więc jest pewne. Ci zaś, którzy potrafią usłyszeć, rozumieć i usłuchać Słowa, a zatem podporządkować się mu: znajdują się pod szczególną Bożą opieką…

„Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.”kard Stefan Wyszyński

„Pismo Święte nie mówi nam o tym jak poruszają się gwiazdy lecz jak my mamy się poruszać aby dojść do Boga.”św Augustyn

„W ten sposób zachowuj słowo Boga, albowiem błogosławieni ci, którzy je zachowują. Niech ono przeniknie do głębi twej duszy, niech przepoi twoje pragnienia i obyczaje. Pożywaj z jego bogactwa, a twoja dusza będzie się nim rozkoszować. Nie zapominaj o tym chlebie, by nie stwardniało twe serce, nakarm twoją duszę dobrym i bogatym pokarmem. Jeśli w ten sposób zachowasz w sobie słowo Boga, bez wątpienia ono też cię zachowa. Albowiem przyjdzie do ciebie Syn razem z Ojcem swoim; przyjdzie ów Prorok wielki, który odnowi Jeruzalem i wszystko nowym uczyni.”św Bernard z Clairvaux

Błogosławieni czystego serca

Błogosławieni czystego serca

Mt 5,8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mt 5,1-12a

Przez czystość serca Jezus rozumie przejrzystość, transparentność intencji: troskę o to, by nieustannie badać czy motywuje mnie pragnienie podobania się Bogu, czy też chcę przypodobać się ludziom. W Biblii hipokryzja jest grzechem najbardziej piętnowanym przez Boga, gdyż właśnie przez nią człowiek uprawia bałwochwalstwo, odsuwając Boga na drugi plan, na pierwszym zaś umieszczając stworzenia: innych ludzi. Czystości serca ogromnie zazdrości szatan. Wywołuje u ojca obłudy i kłamstwa zawiść, wrogość i chęć zniszczenia. O Chrystusie zaś nawet Jego wrogowie przyznają z niechęcią: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i nie dbasz o niczyje względy. Nie zważasz na ludzką opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą”(Mk 12,14).

„Słowa „czysty” i „czystość” (katharos, katharotes) nie występują nigdy w Nowym Testamencie dla określenia tego, co dziś rozumiemy jako powstrzymanie się od grzechów cielesnych. Ta rzeczywistość opisywana jest przy pomocy innych słów: opanowanie siebie (enkrateia), powściągliwość (sophrosyne) i czystość (hagneia).”Raniero Cantalamessa OFMCap

„Ten tylko ma serce proste, to znaczy czyste, kto przechodzi ponad ludzkimi pochwałami i w swoim życiu szuka nagrody tylko u Tego, kto przenika sumienia.”św Augustyn