Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał…

Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał…

Łk 20,27-28: podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał…

Łk 20,27-40

Po arcykapłanach i uczonych w Piśmie kolejną grupą, chętną do zdyskredytowania Jezusa są saduceusze. Być może historyjką o żonie siedmiu mężów nie raz już udawało im się zapędzić w kozi róg uczonych w Piśmie, faryzeuszy i innych wierzących w życie po śmierci. Są więc pewni siebie. Wiedzą jak zbijać argumenty, gdyby Chrystus odwoływał się do pism proroków. Dodają sobie autorytetu powołując się na Mojżesza. Znając Pięcioksiąg, są przekonani, że nie ma w nim nawet wzmianki o zmartwychwstaniu. Jakże jednak wiedza, spryt i przemyślność ludzka nędzna jest przy mądrości Bożej. Jezus, interpretując tylko jedno zdanie z dobrze im znanej historii powołania Mojżesza druzgocze intelektualną konstrukcję ludzkiej pychy. Stoją oniemiali wobec błyskotliwej argumentacji wykazującej im błąd założeń. Nawet niektórzy z dotychczas wrogich Chrystusowi uczonych w Piśmie nie mogą się powstrzymać przed wyrażeniem Mu uznania…

Prz 9,10: Podstawą mądrości-bojaźń Pańska, rozważanie o tym, co święte-rozsądkiem.

1 Kor 3,19: Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga.

poszli za Jezusem

poszli za Jezusem

J 1,37: „Gdy dwaj jego uczniowie usłyszeli te słowa, poszli za Jezusem.”

J 1,35-42

Jan i Andrzej są ludźmi czujnymi. Spośród wielu przysługujących się nauczaniu Jana Chrzciciela oni jedni »usłyszeli« świadectwo o Jezusie i decydują się podążyć za Nim. Początkowo być może są zaintrygowani Janowym objawieniem. A może należą do tych, którzy najgorliwiej wyczekiwali ‚nadziei Izraela’ dlatego każda wzmianka o Mesjaszu pobudza ich do sprawdzenia. Idą za Chrystusem krok w krok. Blisko. Są wytrwali. Iść za Jezusem oznacza często zgodzić się na ciszę z Jego strony, czas kiedy On nie patrzy na mnie. Podążam za Nim, więc widzę tylko Jego plecy, wpatruję się w ślady Jego stóp. Uczniowie doświadczają więc początkowo tych samych uczuć, co Mojżesz, który pragnął oglądać oblicze Boga, lecz mógł Go ujrzeć tylko z tyłu (Wj 33,18-23).

„Droga wiary daje nam zupełnie szczególną bliskość Boga miłującego i miłosiernego oraz obdarza taką pewnością, jakiej nie może udzielić nam żadne poznanie naturalne. Należy jednak pamiętać, że i droga wiary jest drogą ciemną.” św. Teresa Benedykta od Krzyża

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

J 3,14: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.”

Aby ocalić złorzeczących i podejrzewających Boga o złe zamiary Izraelitów, wędrujących przez pustynię i kąsanych przez jadowite węże(Lb 21,4-9) Bóg polecił Mojżeszowi sporządzić znak węża i umieścić na wysokim palu. Ktokolwiek spojrzał na niego, a był ukąszony, pozostał przy życiu. Jezus mówi, że dla ocalenia zbuntowanych przeciwko Bogu ludzi, pokąsanych grzechem, bliskich duchowej śmierci konieczne jest patrzenie na Tego, który cierpienie i śmierć zwycięża.

„Krzyż jest wydarzeniem powstałym na skutek wielu konkretnych czynności (i zaniedbań) ludzkich. Grzech świata zaprowadził Go na krzyż. To na krzyżu Jezus przezwyciężył wszelkie ludzkie „nie” wobec Boga swoim jednym wielkim okrzykiem „tak”: „Wykonało się!”(J 19,30).” kard. Christoph Schönborn OP

„Patrzcie na Ukrzyżowanego, a cały trud walki wyda wam się lekki.” św. Teresa od Jezusa

ten będzie wielki w królestwie niebieskim

ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Mt 5,19: „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

Granicą, która oddziela wierzących od niewierzących jest uznanie ponad swoim „ja” Kogoś, kto je przewyższa. Wielkość człowieka w oczach Boga to pokora. Gdy rozumiem, że Bóg jest Bogiem, czyli nieskończoną mądrością, staram się Mu podporządkować. Jak trzylatek rodzicom, którzy wiedzą więcej o świecie. Mojżesz przypominał Izraelitom, że życie według przykazań rodzi ostatecznie szacunek u tych, którzy ich nie przestrzegają, bo widzą ich ład i mądrość(Pwt 4,6).A dla tych, którzy chcą traktować Go jak dobrego Ojca, Bóg odsłania się jako Ktoś bliski, z Kim można prowadzić dialog(Pwt 4,7).

„Bóg jest Miłością – to znaczy, że Bóg jest tym gniazdem człowieka, w którym czeka na niego oswojone szczęście. Szczęście oswojone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.” ks. Józef Tischner

Bo cóż za korzyść ma człowiek

Bo cóż za korzyść ma człowiek

Łk 9, 25: „Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Można wybrać w życiu zdobywanie władzy i stawać się kimś kontrolującym, samotnym, nieskłonnym do współodczuwania. Posiadać wiele bogactw i w sercu czuć pustkę, albo wybierać przyjemność, która wiedzie do uzależnienia.

Św Paweł mówi: 1Kor 10,23: „Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.”

Mojżesz również wzywa do podporządkowania się Bożym regułom, które wiodą ku dobremu życiu, błogosławieństwu. Krzyż Chrystusa pokazał nam, że za zasłoną tego życia jest jeszcze życie wieczne, dla którego zyskania nie jest bez znaczenia co zrobimy ze swą duszą…

„Łatwiej oprzeć się złu w jego początkach niż zwalczyć je, gdy sił nabrało.” św. Grzegorz z Nazjanzu