Uświęć ich w prawdzie

Uświęć ich w prawdzie

J 17,17: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.”

J 17,11b-19

W modlitwie arcykapłańskiej Jezus prosi Ojca by Jego uczniowie byli ludźmi autentycznymi, żyli w prawdzie i wystrzegali się kłamstwa, którym posługują się ci, którzy co innego noszą w sercu, a co innego wyrażają słowami. Tylko prawda ma moc przyciągnąć ludzi do Boga, wyraża Go i jest świadectwem bycia blisko Niego.

„Wzywam Cię, Boże mój, wzywam Cię, boś Ty jest blisko tych, którzy Cię wzywają, lecz wzywają w prawdzie… Cóż innego znaczy wzywać w prawdzie Prawdę, jeśli nie Ojca w Synu?…” św. Anzelm

„O Prawdo boska, ukazałaś mi się w sposób niezwykle żywy! Niczego nie widziałam, ale jasno poznałam i zrozumiałam, jakie to wielkie szczęście za nic mieć wszystko, cokolwiek nie prowadzi do Boga. Zrozumiałam, co to znaczy chodzić w prawdzie, w obliczu samejże Prawdy; a tą Prawdą, zrozumiałam, że jesteś Ty sam…
O Prawdo, Ty raczyłaś się objawić mojej duszy, Ty jesteś istotną Prawdą, bez początku i końca. Od Ciebie zawisły wszystkie inne prawdy, podobnie jak wszelka inna miłość zawisła od Ciebie, Miłości, i wszelka inna wielkość od Ciebie, Jedyna Wielkości… O, jak wspaniałą jest, Panie, potęga Twojego majestatu, skoro w jednej chwili potrafisz wzbogacić dusze niewysłowionymi skarbami, zostawiając w nich wyryte tak wzniosłe tajemnice!” św. Teresa od Jezusa

„Prawda może być tylko jedna. Dróg do jej znalezienia jest wiele.” Chiara Lubich

ten Mi jest bratem, siostrą i matką

ten Mi jest bratem, siostrą i matką

Mt 12,50: „Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”

Tych, którzy wypełniają Boże zalecenia Jezus nazywa swoją rodziną. Jestem więc bratem i siostrą Jezusa, słuchając i wcielając w życie Słowo, łącząc swoją wolę z Bożymi pragnieniami. Jestem matką Jezusa rodząc dla Boga inne dusze. Maryja poczęła Zgodą, zaktualizowała Słowo w swoim życiu, a Ono rozbiło namiot pośród nas(J 1,14).

„Dusza ogołocona całkowicie ze swojej woli, a przyobleczona w wolę Ojca, jest Mu bardzo miła. Dusza taka galopuje, jak nieokiełznany koń, od łaski do łaski, od cnoty do cnoty. Nic jej nie trzyma, może biec swobodnie, bo zerwała lejce wszelkiego nieuporządkowanego pragnienia i pożądania własnej woli, które hamują bieg osób pragnących poświęcić się sprawom duchowym.” św. Katarzyna ze Sieny(listy)

„Maryja, zaraz po Jezusie, jest Tą, która najlepiej i najdoskonalej potrafiła powiedzieć Bogu,,tak”.” Chiara Lubich