Pięć i dwie ryby

Pięć i dwie ryby

Mk 6, 38: „On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».”

Mk 6,34-44

Uczniowie nie mają wiele lecz Jezus uważa to za zupełnie wystarczające dla realizacji swych planów. Nawet jeśli znikome jest, co mogę Bogu dać – gdy jednak ofiaruję to z serca – Bóg to błogosławi, pomnaża i czyni z niewielkiego daru rzeczy wielkie…

„Niektórzy Ojcowie Kościoła starali się nawet w sposób szczegółowy wytłumaczyć liczbowy aspekt takiej interpretacji. Pięć chlebów miałoby symbolizować Stary Testament, gdyż jego najważniejszą częścią jest Tora Mojżesza, składająca się z pięciu ksiąg (Rdz, Wj, Lb, Kpł i Pwt), albo też dlatego, że pięć chlebów pokładnych umieszczano przed obliczem Pana w Przybytku. Nowy Testament – to dwie ryby. Przede wszystkim dlatego, że ryba jest symbolem Chrystusa (greckie słowo ichtys składa się z pierwszych liter wyrażenia „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”, co zresztą zostało w wykorzystane w sienkiewiczowskim „Quo Vadis”), ale również z tego względu, że cechą charakterystyczną Nowego Prawa jest podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego.” ks prof Krzysztof Bardski

„Bóg zawsze daje się cały, tak że drugiemu nie ubywa, a tylko od pojemności duszy naszej zależy, ile Go obejmiemy.” kard. Stefan Wyszyński

Panie, ile razy mam przebaczyć…?

Panie, ile razy mam przebaczyć…?

Mt 18,21: Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?

Mt 18,21-35

Rabini uczyli, że trzy to limit wybaczenia. Piotr, znając Jezusową wyrozumiałość pyta o liczbę 7, wyrażającą pełnię, doskonałość. W jego pytaniu dźwięczy jednak wątpliwość, czy to w ogóle możliwe dla człowieka… Tymczasem Jezus odpowiada, że przebaczać trzeba 77 razy czyli zawsze. Dlaczego? Aby to wyjaśnić Jezus opowiada przypowieść, czym jest niezrozumienie Bożego miłosierdzia wobec człowieka i jakie są tego owoce: bezwzględność wobec bliźnich oraz konsekwencje tej postawy dla tego, kto nie nauczył się wybaczać. Żyje on uwięziony w udręczeniu-ciasnej celi, którą jest własny- jedyny słuszny ogląd sprawy, skupiony na swoich żalach i poczuciu krzywdy, w lęku przed ludźmi, zaciętości i smutku. Przebaczenie jest wyzwoleniem, otwarciem na oścież drzwi celi, wyjściem w przestrzeń, gdzie może być budowana więź, jedność, miłość, radość. Dlatego symbolem przebaczenia są otwarte ramiona.

„Często nasza miłość własna zwiększa w oczach i w sercu naszym wyrządzoną nam obrazę.”św Franciszek Salezy

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch

Łk 10,1: Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch…

Łk 10,1-9

„Starożytne rękopisy tego fragmentu Ewangelii (Kodeks Synajski z IV wieku czy Aleksandryjski z V w.) mówią o siedemdziesięciu wysłannikach. Wersja z 72 znajduje się w papirusie P75 z III wieku i Kodeksie Watykańskim z IV w. Ta sprzeczność jest jedynie pozorna i nie powinna nam przysparzać problemów, gdyż ważniejsza jest symbolika liczby 70 lub 72, oznaczająca wszystkich, pełnię. 70 starszych z Izraela otrzymało natchnienie prorockie (Lb 11,24-30). Ale gdy dokładnie wczytamy się ten tekst, okaże się, że duch Boży spoczął także na Eldadzie i Medadzie, którzy nie zaliczali się do tego grona, więc znowu mamy 72. Czego nas uczy to słowo? Ewangelia ma być niesiona na cały świat. Nie możemy spocząć na laurach, zadowoleni, że my jesteśmy wierzący.”ks Krystian Malec

„Powodem, dla którego tak niewielu chrześcijan działa z wyłącznym zamiarem przypodobania się Bogu, jest poddanie większości z nich najstraszliwszej ignorancji. Boże mój, ile dobrych dzieł traci Niebo!”św Jan Maria Vianney

dokąd sam przyjść zamierzał

dokąd sam przyjść zamierzał

Łk 10,1: „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.”

Liczba 72 odpowiada biblijnej liczbie narodów świata po potopie (Rdz 10,2-31) i symbolicznie oznacza cały świat. Jezus pragnie dotrzeć do każdego człowieka. Nie ogranicza misji głoszenia Królestwa tylko do elitarnego grona najbliższych Mu apostołów. Prosi o rozpowszechnianie Dobrej Nowiny o Nim i posyła przed Sobą każdego, kto jest Jego uczniem. A potem daje się poznać słuchaczom…

„Idźcie w świat z uśmiechem na ustach, idźcie rozsiewać trochę szczęścia po tej łez dolinie uśmiechając się do wszystkich, a szczególnie do smutnych, do zniechęconych życiem, do upadających pod ciężarem krzyża, uśmiechając się do nich tym jasnym uśmiechem, który mówi o dobroci Bożej.” św Urszula Ledóchowska

„gdzie można słowem, tam słowem; gdzie można czynem tam czynem, a gdzie nie można ani słowem ani czynem, tam modlitwą i pokutą oraz własnym przykładem.” św. Rafał Kalinowski

a wszystko ci oddam

a wszystko ci oddam

Mt 18,26: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”.

Jezus królestwo porównuje do Osoby. Niebo jest relacją z Bogiem. Ludzie stają przed Nim jak słudzy wobec króla. Ma On do nich zdumiewające zaufanie, skoro pozwala zaciągać długi w ciągu życia niemożliwe do spłacenia. 10 000 talentów to 60 mln denarów (420 ton złota). Dłużnik jest bezczelny gdy błaga o odroczenie spłaty, bo składa obietnice bez pokrycia. Ile razy przychodzę do kratek konfesjonału, tyle razy wyśpiewuję hymn o cierpliwości i miłosierdziu Boga. Mój dług wobec Niego jest bez porównania większy niż mógłby zaciągnąć u mnie jakikolwiek inny człowiek. Nie mogę zdobyć, zarobić na Boże przebaczenie lecz będąc niemiłosiernym mogę je utracić. Przebaczać 77 razy, jak mówi Jezus do Piotra, to znaczy zawsze.

„Spowiadać się to jakby wyjmować gwoździe ukrzyżowanemu Panu.” św. Jan M. Vianney