Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości

Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości

Łk 13,27: Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!”

Łk 13,22-30

To, co sprawia, że człowiek nie może się przecisnąć przez ciasne drzwi nieba i co decyduje, że Pan niebieskiego domu nie przyznaje się do znajomości z kołatającym człowiekiem – to popełniane przez niego niesprawiedliwe czyny. Czym one są? Hebrajskie słowo chamas oznacza okrucieństwo, sadyzm, gwałt, przemoc i brak szacunku wobec bliźnich, złośliwe niszczenie innych, przekraczanie ich fizycznych i moralnych granic. Są to zachowania, które nie mają z Bogiem nic wspólnego, od których On się dystansuje i przed którymi zamyka królestwo nieba. Przynależność do Kościoła, przysłuchiwanie się naukom Jezusa, a nawet „jedzenie i picie” – czyli jakaś bliskość z Nim – nie dają gwarancji bycia zbawionym. Chrystus mówi, że trzeba starać się, usiłować, walczyć o miłość, łagodność, dobroć, uczciwość i sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich.

„Dobrze czynić każdemu, jak byśmy rozsądnie chcieli, by nam zostało uczynione; na tym polega zasada miłości. Czy to prawda, że czynię bliźniemu to, co chciałbym, by mi on czynił? Ach, jak wielki rachunek do zrobienia…” św. Wincenty a Paulo

„Aby pozyskać braci, muszę stać się lepszy…” bł. Karol de Foucauld

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi

Łk 13,24: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.”

Łk 13,22-30

Jezus mówi, że zbawienie związane jest ze zmaganiem, wysiłkiem.
„Walczcie, by wejść” (tłum. filolog Filip Taranienko). Trzeba więc przeciwstawiać się temu, co w ludzkiej naturze jest zaprzeczeniem miłości: przede wszystkim różnym formom przemocy i krzywdy (agresje czynne i bierne, nadużycia siły i władzy, przemoc psychiczna: obelgi, zastraszanie, manipulacje i przedmiotowe traktowanie ludzi). Nie zdoła wejść do nieba ten, kto dopuszcza się niesprawiedliwości:

„Słowo chamas oznacza przemoc, gwałt, niesprawiedliwość w relacjach społecznych, międzyludzkich. Tego właśnie chrześcijanin winien unikać, jeśli chce dostać się do Królestwa niebieskiego. To są właśnie te „ciasne drzwi”.” ks. Wojciech Michniewicz

„Gdy ktoś nie posiada łaskawości ani głębi miłosierdzia i łez, to choćby był wielce duchowy, nie wypełnia jednak prawa Chrystusa.” św. Hieronim

„Jeśli Twoje serce będzie chciało być Mu zawsze wierne, On nie nałoży na Ciebie większego ciężaru, niż możesz unieść i gdy tylko zauważy, że Twoje plecy są już bardzo pochylone, razem z Tobą będzie dźwigać Twoje brzemię” św. o. Pio

odstąpcie ode mnie wszyscy pracownicy niesprawiedliwości

odstąpcie ode mnie wszyscy pracownicy niesprawiedliwości

Łk 13,27: I odpowie wam:”Nie wiem [o] was, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy pracownicy niesprawiedliwości.”

Zbawienie jest nazwane wąskimi drzwiami. Ludzie, którzy postępują niesprawiedliwie pozostaną za bramą nieba. Będą kołatać, płakać i wyrzucać sobie złe postępowanie (zgrzytanie zębów) lecz zostaną odprawieni – mimo, że słuchali Słowa, jedli i pili z Jezusem. Sprawiedliwość jest postawą, w której człowiek ma na uwadze czyjeś dobro, nie tylko swoje własne. Nie próbuje posłużyć się drugim dla realizacji swych celów, odrzuca wzięcie łapówki(Iz 33,15-16). Niejednokrotnie wymaga to ofiary np. ze 'świętego spokoju’ lub 'błogosławionej neutralności’, straty czasu, uszczuplenia sobie zysku, umniejszenia komfortu, przyjemności. Być niesprawiedliwym to dbać tylko o siebie, gromadzić korzyści czyimś kosztem. Tak „upasiona” dusza nie przeciśnie się przez wąskie drzwi.

„Sprawiedliwość jest cnotą, która oddaje każdemu, co mu się należy, zawsze i stale” św. Tomasz z Akwinu (Summa II-a II-ae 58,1)

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi

Łk 13,24: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.”

Na pytanie z tłumu: czy tylko nieliczni będą zbawieni, Jezus odpowiada: starajcie się… Kluczowe jest zatem próbowanie. Uczy skupienia na celu i wytrwałości, utrwala dobre nawyki, a przede wszystkim buduje relację z Tym, który nas wspomaga…

„Przypominasz mi dziecko, które nie umie jeszcze chodzić i które, chcąc dotrzeć do matki znajdującej się na piętrze, próbuje dostać się do niej po schodach. Na próżno! Stopa ześlizguje mu się ciągle z pierwszego stopnia i nie potrafi wyjść wyżej. Otóż, zgódź się, że będziesz jak to dziecko. Ciągle stawiaj stopę wyżej, to znaczy podejmuj wysiłek, aby wszystko czynić jak najlepiej i wspinać się po schodach świętości. Nie uda ci się wejść nawet na pierwszy; lecz Bóg wymaga jedynie dobrej woli. Wkrótce, ujęty tym bezskutecznym wysiłkiem, sam zejdzie i, biorąc cię w ramiona, zabierze na zawsze do swojego królestwa”św Teresa od Dzieciątka Jezus