Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

Mt 5,8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mt 5,1-12a

Szczęśliwi są ci, którzy znajdują się w Bogu, w wieczności, doznając pokoju i zachwycenia. Szczęśliwi są Ci, którzy jeszcze na ziemi odnaleźli królestwo niebieskie kierując wzrok swego serca na Stwórcę, robiąc Mu w sercu przestrzeń; poszerzając je dla Ducha i starając się usunąć z niego to, co złe, aby mogło w to miejsce wpłynąć Jego piękno, dobro, miłość, pokój i radość…

„Szczęście nie polega na tym, aby wiedzieć coś o Bogu, ale aby mieć Go w sobie samym. Istotnie: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Wydaje mi się, iż wspaniała ta obietnica nie zapowiada człowiekowi o czystym sercu oglądania Boga jakby z naprzeciwka, ale raczej podsuwa nam to, na co wyraźniej wskazują inne słowa: „Królestwo Boże jest w was.” Uczy nas w ten sposób, że jeśli kto oczyści swe serce od wszelkich stworzeń i wszelkiego niewłaściwego przywiązania, wówczas w swym własnym pięknie dostrzeże odbicie Bożej natury.”św Grzegorz Wielki

„Dlaczego błądzić tak daleko w poszukiwaniu dóbr duszy i ciała? Kochaj jedyne Dobro, w którym znajdują się wszelkie dobra, a to wystarczy… Tam, na wysokościach, znajduje się wszystko, co można kochać i czego można pragnąć.”św Anzelm

„Prawdziwe szczęście, pokój, prawdziwą wielkość znajdziesz tylko w Bogu – żyjąc nie dla ziemi, ale dla nieba.”św Urszula Ledóchowska

błogosławieni są raczej ci…

błogosławieni są raczej ci…

Łk 11,28: Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają».

Łk 11,27-28

Jezus podkreśla, jak fundamentalne znaczenie dla każdego wierzącego ma Słowo Boże. Jak mówi Księga Przysłów: „Wszystkie Słowa Boga w ogniu są wypróbowane. On sam tarczą osłania tych, którzy część Mu oddają”… (Prz 30,5).
Każde słowo Boga więc jest pewne. Ci zaś, którzy potrafią usłyszeć, rozumieć i usłuchać Słowa, a zatem podporządkować się mu: znajdują się pod szczególną Bożą opieką…

„Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii.”kard Stefan Wyszyński

„Pismo Święte nie mówi nam o tym jak poruszają się gwiazdy lecz jak my mamy się poruszać aby dojść do Boga.”św Augustyn

„W ten sposób zachowuj słowo Boga, albowiem błogosławieni ci, którzy je zachowują. Niech ono przeniknie do głębi twej duszy, niech przepoi twoje pragnienia i obyczaje. Pożywaj z jego bogactwa, a twoja dusza będzie się nim rozkoszować. Nie zapominaj o tym chlebie, by nie stwardniało twe serce, nakarm twoją duszę dobrym i bogatym pokarmem. Jeśli w ten sposób zachowasz w sobie słowo Boga, bez wątpienia ono też cię zachowa. Albowiem przyjdzie do ciebie Syn razem z Ojcem swoim; przyjdzie ów Prorok wielki, który odnowi Jeruzalem i wszystko nowym uczyni.”św Bernard z Clairvaux

gdy was wyłączą spośród siebie

gdy was wyłączą spośród siebie

Łk 6,22: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne.”

Łk 6,20-26

„Błogosławieni jesteście, gdy wszyscy ludzie mówią o was dobrze, gdy jesteście popularni i znajdujecie się w blasku jupiterów” – oto błogosławieństwo świata. Jeśli Zbawiciel przyjdzie na świat, który wierzy, że nasze całe życie powinno być ukierunkowane na przypochlebianie się ludziom i wpływanie na nich ze względu na to, co mogą dla nas zrobić, i jeśli powie: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was prześladują i urągają wam”, nie będzie miał ani jednego przyjaciela w świecie; stanie się wyrzutkiem na wzgórzu pośród tłumów wołających o Jego śmierć, a strzępy Jego ciała będą z Niego zwisały niczym purpurowe łachmany. To Błogosławieństwo dotyczy tak naprawdę łaski bycia prześladowanym, szczęścia bycia męczennikiem. Jego pełne brzmienie jest następujące: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 10-11).” apb Fulton Sheen

„Kolce, które teraz kłują staną się kwiatami wieczności.” św. Jan Bosko

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło

Mt 17,2: „Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.”

Mt 17,1-9

„Ewangelista zauważa, że twarz Jezusa jaśniała (elampsen): chodzi oczywiście o pewne porównanie. Nie ma utożsamienia a tylko użycie metafor, ponieważ wszystko, co im się ukazało, przerasta słońce i światło. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią w tym przypadku o świetle „taborycznym”, aby wskazać, że chodzi o światło należące do świata niestworzonego. Jakie jest to światło? Ojcowie odpowiedzieliby, że chodzi o to światło, które było u źródeł świata stworzonego i którego to ostatnie jest tylko przejawem widzialnym, doświadczalnym przez istoty stworzone, będące przecież istotami ograniczonymi. Ten kto doświadcza światła taborycznego, nie potrafi niczego potwierdzić ani zanegować, ale po prostu popada w najgłębsze milczenie. Ta „apophasis” lub niewyrażalność zawsze towarzyszy doświadczeniu tajemnicy.” Innocenzo Gargano OSBCam

„Wpatrujmy się zawsze w jaśniejące oblicze Boga, które kontemplujemy w Przemienieniu Chrystusa na górze Tabor: On jest światłem, które rozświetla wydarzenia dnia codziennego.” papież Franciszek

„Ty jesteś jaśniejącym zwierciadłem świętej Trójcy, które można kontemplować okiem czystego serca (Mt 5,8): w niebie twarzą w twarz, a na ziemi jedynie w odbiciu.” św. Gertruda z Helfty

abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie

abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie

Mt 5,45: abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Mt 5,43-48

„Pan wzywa do miłości nieprzyjaciół. Nie zatrzymuje się jednak bliżej na opisie wrogości, z jaką mogą się zderzyć Jego uczniowie, nie opisuje detalicznie okrucieństwa czy przebiegłości ich wrogów, nie koncentruje się na ich wyrafinowanych metodach działania ani kryjących się za nimi niebezpiecznych przekonaniach i ideologiach. Każe natomiast uważnie patrzeć na to, kim jest Bóg: Ojciec, który „każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i dobrymi, i deszcz daje sprawiedliwym i niesprawiedliwym” (Mt 5,45). Miłując nieprzyjaciół, uczniowie Jezusa staną się naprawdę Jego córkami i synami – przeżyją prawdę o Bożym dziecięctwie, doświadczą w sobie Bożego życia. Hojne miłosierdzie bierze się ze znajomości Syna Bożego. Miłość do nieprzyjaciół jest owocem znajomości Boga Ojca. Zamknięci na te cnoty nie pytamy się o to, czy znamy świat z jego biedą i okrucieństwem, tylko o to, jaka jest prawdziwa jakość naszej relacji z Bogiem.”apb Grzegorz Ryś

„Im więcej wierzący wzrasta w miłości, tym głębiej żyje w Bogu, w ścisłym zjednoczeniu z Nim; do tego stopnia, że już nie żyje dla siebie, lecz dla Boga.”św Tomasz z Akwinu (Summa II-a II-ae 16,6)